అన్యోన్యాలు ఆంతర్యాలు

image: 
Author: 
పద్మావతి గంగాధర్
Body: 

నేను ఆ యూనివర్సిటిలో చేరిన తొలిరోజు మనుష్యులు క్రొత్త; భాషవేరు అంతా అయోమయంగా ఉండేది. దాదాపు కాలమంతా ఒంటరిగానే గడుపుతూ ఉండేవాడిని.

పరాయి యూనివర్సిటీ వాడికి స్కాలరుషిప్పు ఇవ్వడం చూసి నా సహోదరులలో కొందరికి కోపంగా ఉండేది. సుమిత్ర, రామన్, శంకర్ అంతా మొదటినుంచీ సహోదరులు. అంతా కలిసి లేబరిటరిలో కూర్చొని బాతాఖానీ కబుర్లు కొడుతూ ఉండేవారు.