అపరాజిత కథాసంకలనం

image: 
Author: 
వాకాటి పాండు రంగరావ్
Body: 

సుమారు 16 సంవత్సరాల క్రింద మా నాన్నగారి మిత్రమ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓ కథ రాయవోయ్! "జై భారత్" లో వేద్దాము అన్నారు.

నేను రాసిన కథలన్నిటిలో నాకు నచ్చినవి వీటికన్న ఎక్కువ వుండవు. వాటిలో కొన్ని ఈ సంకలనంలో వున్నాయి. ఈ సంకలనంలో వైవిధ్యంకోసం ప్రయత్నించారు.

మరి ఆ ప్రయత్నమూ, కథ వెనుక కథ ఇవ్వడంలో నా ఉద్దేశమూ ఎంతవరకూ నెరవేరాయో చెప్పవలసినవారు మీరే.