అర్ధానుస్వారం

image: 
Author: 
ఎన్.తారకరామారావు కథలు
Body: 

ఏ యుగం సంగతి ఎట్లా ఉన్నా, ఏ కాలం సంగతి ఎట్లా ఉన్నా తెలుగు సాహిత్యంలో నిశ్చయంగా ఈ యుగమూ, ఈ కాలమూ కథానికా యుగమే! కథానికా కాలమే!

అట్లా అన్నానని కవులు ఘర్షణకు దిగనక్కరలేదు. ఎందుకంటే ఎల్ల యుగాలూ, ఎల్ల కాలాలూ మళ్ళీ నిశ్చయంగా కవిత్వానికి చెందినవే!