ఆమె నీడ

image: 
Author: 
బుచ్చి బాబు
Body: 

 సౌందర్యంకోసం సౌకర్యం త్యాగంచేయగల సాధకుల ఆప్తుడు 

                         కళాజీవి

               మా ఆచంట జానకీరామ్‌కు

                       అంకింతము