1948 జనవరి నుండి 1952 జనవరి వరకు ఆంధ్ర కమ్యూనిస్టు కమిటి