More Books

Body: 
అం ధ్రమహోద్య మత్త్వ
అంకగణితము
అంగదరాయభారము అను వారధికట్టు పదము
అంగలూరు గ్రమ భూగోళ
అంద్రనైషధసార
అంధ్ర దశరూపకము
అంధ్రదయము
అంధ్రపద్యగద్యముక్తావ
అంధ్రసర్వకళాశాల విద్యాప్రవృ
అంబ చరిత్రము
అంబరీష చరిత్రము
అంబరీష విజయము
అక్బరు చరిత్ర
అఖిలపక్ష మహాసభ ,_1928
అగ్గిరాముడు
అగ్రహారము
అచ్చ తెలుగు రామాయణ
అజచరిత్రము
అజ్ఞాతవాసము
అజ్ఞాదేశసంచా
అణుశక్తి మానవకల్యాణినికా? మారణహోమానికా?
అతిథి పూజ
అత్యద్భుత రహస్యరత్నాకరము
అనంతపుర చరిత్ర కథ
అనంతపురము జిల్లా చరిత్ర
అనసూయ
అనసూయా నాటకము
అనాథ బాలిక
అనిబిసెం టుగా రి జీవిత ము
అనుకూలదాంపత్యము-ప్రసూతిశాస్త్రము
అనుపానమంజరి అను వైద్యశాస్త్రము
అనుపానమంజరి
అనుపానరత్నాకరము అను వైద్యశాస్త్రము
అనుభవగృహవైద్యము
అనుభవచికిత్సా దర్పణము
అనుభవమూలికా వైద్యము
అపక్వశాకాహారాద్వైతసిద్థాంతము
అపరూపపు చంద్రకాంత కథ
అపాయములకు ప్రథమ సహాయ్యము
అపూర్వ ప్రతిభ
అపూర్వ సంఘసంస్కరణము
అపోస్తలుడైన పౌలు రోమియులకు వ్రాసిన పత్రి
అప్పకవీయ విమర్శనము
అబలాసచ్చరిత్ర రత్నమాల
అబలాసచ్ఛరిత్ర రత్నమాల
అభినయ స్వయంబోధిని
అభినవరాఘవము
అభిమన్యుడు
అమరన్న
అమృతపులిన
అమృతవల్లి
అమృతహృదయ లేక ప్రళయాంతకరాజు
అమెరికా వర్తక చరిత్ర
అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములు
అరటిచెట్టు
అరుణాచలక్షేత్ర మాహత్మ్యము
అర్కప్రకాశము
అర్జున విజయము
అర్జునుడు
అర్థమేటిక్ ఎక్స్పరిమెంటల్ జామెంట్రి
అర్థశాస్తృ
అర్థశాస్త్రచంద్రిక
అర్థశాస్త్రము
అర్ధశాస్త్రము
అల్లాహు అక్బర్
అల్లి అర్జున యను చరిత్రము
అశియాఖండ విజ్ఞానరహస్య
అశోక మహాచక్రవర్తి చరిత్ర
అశోక
అశ్వవైద్యకశాస్త్రము
అస్పృస్యతా నిరూపణము
అహల్య
అహల్యాశాపవిమోచనము
ఆ ర్య వై శ్య వ్యవస్ఠా విక్ష
ఆంగ్ల మహిళా లలాక్యముల చరిత్రములు
ఆంగ్లేయ రాజ్యంగ నిర్మాణచరిత్ర
ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి
ఆంగ్లేయ వైద్యరహస్యము
ఆంగ్లేయరాజ్య మహోపకారములు
ఆంజనేయ చరితము
ఆంద్ర దశకుమారచరితము
ఆంద్ర వీర లక్ష్మీ విజయము అను జ్యోతిర్లీల
ఆంధ్ర రచయతలు
ఆంధ్ర వ్యాకరణము
ఆంధ్రకవిత్వచరిత్రము
ఆంధ్రకవుల చరిత్రము
ఆంధ్రగాయకిప్రతిఘటనలు
ఆంధ్రజ్వాల
ఆంధ్రనటప్రకాశిక
ఆంధ్రనాటక సంస్కరణము
ఆంధ్రనాటకములలోని యుత్తరరంగములు
ఆంధ్రప్రశస్తి
ఆంధ్రభోజ చరిత్రము
ఆంధ్రరాజులు
ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి
ఆకొండివారి వైద్యము
ఆచార్యత్రయం
ఆత్మనివేదనము
ఆదిమాంద్రఅను పంచకుల ప్రబోధము
ఆధునిక వచన రచనా విమర్శనము
ఆయుద
ఆయుర్దాయ దీపిక
ఆయుర్వేద పరిభాష
ఆయుర్వేద వైద్య సంగ్రహము
ఆయుర్వేదాంగ శల్యతంత్రము
ఆయుర్వేదాంగా శరీరశాస్త్ర సంగ్రహము
ఆయుర్వేదౌషద అనుపానతరింగిణి
ఆరోగ్యగీతములు
ఆరోగ్యదర్పణము
ఆరోగ్యము ధీర్ఘాయువు
ఆరోగ్యశాస్త్రము 2వ భాగం
ఆరోగ్యశాస్త్రము
ఆర్.ఎస్.ఎస్ నిజస్వరూపం
ఆర్యచరిత్రరత్నావళి వామన చరిత్రము
ఆలీబాబా అను అదృష్ట విజయము
ఆలీసోదరుల విచారణ
ఆళ్వారుల ఆచార్యు
ఆశాపిశాచము
ఇంజెక్షన్ విధానము
ఇండియన్ పీనల్ కోడ్డు:1860
ఇండియాలో యువరాజు ప్రణ
ఇండియాలోని నర్సులకొఱకైన పాఠ్యపుస్తకము
ఇందిరావసుంధరము
ఇందుముఖి
ఇంద్రసభానాటకము
ఇలాజుల్ గుర్బా
ఉగ్రభైరవము
ఉత్తమ స్త్రీ చరిత్రాములు
ఉత్తరరాఘవము
ఉదయగిరిముట్టడి
ఉదయలక్ష
ఉపాధ్యాయ దర్శనము
ఉమాపతి విజయము
ఊర్వాశీశాపవిమోచనము అను మువ్వజ్రి
ఋతుచక్రము
ఏకాదశీ మహిమాసర్వస్వము
ఐరోపా దే శ సేవకు లు
ఐరోపాఖండయద్ద చరిత్ర
ఓఢ్ర పాకపుస్తకము
ఔషధగుణదీపిక
కంకణరహస్యము
కంగుండి జన్దారి చరిత్ర
కడ ప మండ ల చరిత్ర
కనకాంగి
కనకాంగి2
కనక్తారా నాటకము
కన్నపు దొంగ
కన్యకాచరితము
కన్యకావిజయము
కపిల గోవు
కబీరుదాసు చరిత్ర
కమల
కమలపాలిక
కమలాకాంతుడు
కమలాపహరణము
కమలామణిలేఖలు
కమలిని
కమ్మవీరుల విజయము
కరియావుల కాటమరాజు చరిత్రము
కర్ణచరిత్రము
కర్ణుడు
కర్పూర తిలక
కర్మఫలము
కలభాషిణి
కలరాజాడ్యనివారకము
కళావతి
కళావిలాసము
కవాతు కసరతులు
కవికర్ణ రసాయనము
కవిజీవితములు
కవిత్వతత్వము
కవిరాక్షసీయము: ద్వర్ధికావ్యము
కవిరాజమనోరంజనము
కవిసంశయ విచ్ఛేదము
కాంగ్రెసు కార్యవర్గానికి కమ్యూనిస్తుల జవాబు_1
కాంగ్రెసు కార్యవర్గానికి కమ్యూనిస్తుల జవాబు_2
కాంగ్రెసు కార్యవర్గానికి కమ్యూనిస్తుల జవాబు_3
కాంగ్ర్ స్ కబుర్లు
కాంచనమాల
కాంత
కాంతం కథలు
కాంతామతి
కాదంబరి కథాసారము
కామకళ
కామమంజరీ పరిణయము
కామరూపిణి
కామినేని వెంకయాఖ్యుని చరిత్రము
కాలజ్ఞానము
కాలసర్పి
కాళిదాసు చరిత్రము
కావ్యసంగ్రహము
కావ్యాలంకార సంగ్రహము
కాశీ ఖండము
కాశీయా
కిమ్మూ రు కైఫీయ తు
కీచకవధ లేక సైరంధ్రి
కుంతల
కుచేల చరిత్ర
కుచేలోపాఖ్యానము
కుటుంబ చికిత్సాదర్పణము
కుబ్జా కృష్ణ విలాసము
కుమారాభ్యుదయము
కుముద్వతి
కురుక్షేత్ర సంగ్రామము
కుశలవ పట్టాభిషేకము
కుశలవనాటకము
కుశలవుల చరిత్రము
కుశలవుల యుద్దము
కుష్టు
కూటముద్గరము
కృఅష్ణా జిల్లా చరి
కృష్ణా మహాత్మ్యము
కృష్ణాకుమారి
కృష్ణార్జున సంవాదంబను నామాంతరంబుగల గయోపాఖ్యానము
కేసరి విలాసము
కైవల్య నవనీతము
కొండపల్లి ముట్టడి
కొండవీటి చరిత్ర
కోకిలవసంతము
కోటప్పకొండ ప్రహాసనము
కోయల చరిత్ర
కోయిల పాటలు
కోహెనూరు
కౌసల్య
క్రీస్తుజన్మ విలాసము
క్రొత గంగా పరిణయము
క్షత్రియు ల వంశావ
క్షీరచికిత్స
ఖిలాఫతుచరిత్ర
గంగానది
గంగావివాహము
గంగినీడ్వంశచంద్రికయను రావిపాటి వారి వంశావళి
గండికోట చరిత్ర
గంధరవకల్పవల్లి
గజదొంగ
గజేంద్రమోక్షము
గణకానందము
గయోపాఖ్యానము
గరుడగర్వభంగము
గర్వభంగము:నాలుగుంకముల నాటకము
గాంధీ గారి జీవిత చరిత్రము
గాంధీ జోషి లేఖలు
గానేందుశేఖరము
గాయకపారిజాతము
గాయనగాయనీజపారిజాతము
గిరిరాయ విజయము
గుంటూ రు చరి
గుంటూరు మస్తాన్ చరిత్రము
గుణపాఠము అను వైద్యశాస్త్రము
గురిగింజ
గురుగోవింద్ చరిత్ర
గురుదక్షిణ అను నామాంతముగల ఏకలవ్యచరిత్రము
గురుశిష్యసంవాద వైద్యచింతామణి
గృహ నిర్వాహకత్వ
గృహ వైద్య చికిత్సాసారము
గోవర్ధనోద్దారణము
గౌత బు ద్ద చరిత్ర
గౌతమ బుద్ధుడు
గౌరంగస్వామి శ్రీకృష్ణచైతన్య జీవితము
గ్తామపునర్నిరాణము
గ్రామ రెవెన్యూ వ్యవహారబోధిని
గ్రామమునసఫ్ చట్టము
గ్రామోద్ధారణ
గ్రామోద్యోగస్థుల లా
గ్రామ్యభాషాప్రయోగనిబంధనము
గ్రామ్యాదేశ నిరసనము
గ్రేట్ బ్రిటమ చరిత్ర
ఘూర్జరతార
చంద్రకాంత నాటకము
చంద్రగడ చరిత్రము
చంద్రగుప్త చక్రవర్తి
చంద్రగుప్త లేక ఉద్దండ చాణక్యము
చంద్రగుప్త
చంద్రగుప్తా
చంద్రభాను చరిత్రము
చంద్రమతీ పరిణయము
చంద్రసేనుడు
చంద్రహాస అను శృంగారనాటకము
చంద్రహాస చరిత్ర
చక్రదత్త
చతురంగదర్పణము
చతురిక
చతుర్ధ రెడ్డి మహాసభ రెడ్డి కుల ప్రభోధ
చాటుపద్యని ణిమంజరీ
చారుమతీ మోహనము
చారుమతీపరిణయము
చింతమని లెక బిల్వమంగల
చింతామణి లేక లీలాశుక
చింతామణి
చింతామణీ విలాసము
చింత్తామణి
చిత్తూరు జిల్లా చరిత్ర
చిత్తూరుముట్టడి అను చరిత్రాంశక నాటకము
చిత్రనళీయ నాటకము
చిత్రరత్నము
చిత్రరథవీధి
చిత్రలేఖ
చిత్రవతీ పరిణయము
చిత్రాంగి
చిత్రాంగి2
చెన్నపట్టనము
చెన్నపురి రాజధానిలో నేరములు చేయు జాతుల చరిత్రములు
జంత్రి
జనకసులభా సంవాదము
జన్మశాసనము
జమీన్దారి గ్రామోద్యోగస్థులయాక్టు
జయంత జయపాలీయము
జయకృష్ణదాసు చికిత్సారత్నము అను వైద్యశాస్త్రము
జలచికిత్సా సుబోధిని
జాతకచంద్రిక గోపాలరత్నాకరము
జాతకఫలమణిమంజరి
జాతకమణి సంజ్ఞా భావము
జాతకానుభవసారము
జాతకామృతసారము
జాతీయ విద్య
జానకీదేవి
జానకీపరిణయము
జానకీరమణవిలాసము
జ్యోతిసిద్ధాంత సంగ్రహము
తలకోన మహత్మ్యము
తాజ్‌మహల్
తాతా జీవితము
తాలకసింధూరమా-శిలాజిత్తుభస్మమా
తిరుపతి తిరుమలయాత్ర
తిలకమహారాజ నాటకము
తిలోత్తమ అను నామాంతరముగల సుందోపసుందులవధ
తులసీదేవి
తులాకావేరీ మాహాత్మ్యము
తెనాలి రామకృష్ట కవి చరిత్రము
తెనాలి రామకృష్ణకవి జీవిత
తెనుగు సామితలు
దర్పణము
దర్పదళనము
దశావతార చరిత్రము
దాదాబాయి నౌరోజి
దానబలి: వామనచరిత్రము
దాశరథిశతక
దాసబోధ
దివాన్ బహద్దరు కొమ్మిరెడ్డి సూర్యనారాయణమూర్తి
దుర్యోధనాంతము
దుర్యోధనుండు
దేవయానచరిత్ర
దేవవ్రత చరిత్రము
దేవినేని సుబ్బయ్య చౌదరిగారి దివ్యజీవితచరిత్రము
దైవజ్ఞయశోభూషణము
దైవజ్ఞశిఖామణి అను జ్యోతిష్యగ్రంథము
ద్రౌపదీ చరిత్ర
ద్రౌపదీ మానసంరక్షణము
ద్వాదశలోహ బస్మవిధానము
ధన్వంతరి నిఘంటువు
ధన్వంతరి విజయము
ధన్వంతరి వైద్యచికిత్సాసారము
ధన్వంతరి
ధర్మపురి రామాయణము
ధర్మరాజు
ధర్మవర చరిత్రము
ధర్మశాస్త్రరత్నాకరము
ధర్మాంగ దచరిత్ర
ధర్మాంగద నాటకము
ధాతువృద్ధి భోధిని
నలచక్రవర్తి నాటకము
నలనాటకము
నలువురుమంత్రు ల క
నవశక్తి_సంపుటి_1_no_11_(Feb_23_1938)
నవశక్తి_సంపుటి_1_no_1_(Dec_15_1937)
నవశక్తి_సంపుటి_1_no_24_(June_1_1938)
నవశక్తి_సంపుటి_1_no_25_(June_15_1938)
నవశక్తి_సంపుటి_1_no_26_(June_22_1938)
నాగానందనాటకము
నాడీజ్ఞానము
నాడీపరిజ్ఞానము
నారదోపశ్లోక సంవాదము
నారాయణు
నీతిసంగ్రహ
నేత్రేంద్రియము
నైషధీయుత చరిత్ర
పండితరాయ జీవితము
పందొమ్మిదవ శపుబ్దపు హిందుసంఘసంస్కారచరిత్రము
పథ్యాపథ్యమంజరి
పద్మవ్యూహం
పద్మవ్యూహము
పన్నుల పద్ధతులు, సిద్ధాంతములు
పరమహంస చరిత్ర
పరశురామచరిత్రము
పరిణయగానముక్తావళి
పరీక్షిజ్జననము
పల్లవిస్వరకల్పవల్లి
పశునేత్ర చికిత్స
పాంచాలీ స్వయంవరం
పాతాల గంగాపురాణము అను కృష్ణానదీ మాహాత్మ్యము
పురూరవ
పూర్వకాలామృతము
పెద్దాపురసంస్థానచరిత్రము
పొన్నూరు స్థలపురాణమను నామాంతముగల గోష్ఠీవన మహాత్మ్యము
ప్రచండరాఘవము
ప్రతాపరాధేయము
ప్రతిజ్ఞాపరసురామము
ప్రథమచికిత్స
ప్రపన్న చరితము
ప్రభోధచంద్రోదయము
ప్రమద్వర
ప్రసన్న యధిష్ఠిరీయనాటకము
ప్రసన్నరాఘవము
ప్రసవము
ప్రసవములో ప్రథమ సహాయము
ప్రసూతిచంద్రిక అను జ్యోతిష్యగ్రంథము
ప్రహ్లాద చరిత్రము
ప్రహ్లాదనటకము
ప్రాచీన విద్యా పీఠములు
ఫ్రౌఢ కృష్ణలీల
బంగాళీ పాకవిద్య
బమ్మెర పోతరాజు
బలాజ్యోతిర్బోధిని
బాలభోధ కృషిశాస్త్రము
బాలుర ప్రథమ చికిత్సయు మరియు రోగుల సంరక్షణయు
బాహటము అను అష్టాంగ హృదయము
బిల్హణ నాటకము
బుద్ఢునిపూర్వజన్మము
బృహద్వైద్య రత్నాకరము
బోగరాజు లక్ష్మీనరసింహంగారి జీవితము
బ్రహ్మ సూత్రార్థకల్పవల్లి
బ్రహ్మచర్యము
బ్రహ్మవిద్య
బ్రహ్మసమాజ చరిత్ర
భంగిచెట్టు
భవనమోహిని అను అపూర్వసాంఘిక నాటకము
భాగవతకథావ
భాగవతకథాసార
భాగవతసారము
భానుమతి
భిషక్సుధార్నవము అను వైద్యగ్రంథము
భీమ ప్రతిజ్ఞ
భీష్ముడు
భూమిపతిపరిపాలనదర్పణమనెడు రివిన్యూ చట్టము
భోజలీల
మంజులనైషధమను చిత్రనళీయము
మంత్రసాని శాస్త్ర సంగ్రహము
మజ్జిని జీవితము
మదనసాయకము
మదరాసు పోలీసు ఆర్డరులపుస్తకము
మద్రాస్ రాజధానియందలి జమీందారీలు
మధుపానాది నిషేధబోధిని
మనోరమాజయసేనము
మరుత్తరాట్చరిత్ర
మర్మశాస్త్రము
మలయవతి
మల్లికామారుతము
మసూచి లేక స్పోటకము నివారిణి సంగ్రహము
మహనీయ చరిత్ర
మహర్షి దేవేంద్రనాథ్ ఠాకూర్ స్వీయ చరిత్రము
మహాకవి కాళిదాస చరిత్ర
మహాకవి కాశీదాస చరిత్రము
మహానంది మాహాత్మ్యము అను ప్రబంధము
మహాపురుషుల జీవి చరిత్రము
మహావీర చరిత్ర
మహిళాకళాబోధిని
మహిషశతకము
మాధవనిదానము
మానవతీ చరితము
మానసింగు
మార్కాండేయ నాటకం
మార్కాండేయ విలాసము
మాహేంద్రజననము
ముకుందానంద భాణ
ముఖవైఖరీ విద్యయను రోగావస్థావివేక సాధనంబగు అభినవ పరీక్షా విధానము
ముస్తఫా కమాల్పాషా సంపూర్ణ జీవిత చరిత్ర
ముహూర్త మార్తాండము
ముహూర్త రత్నావళి
ముహూర్తదర్పణము
మైసూరు రాజ్యము
మొతపర్తి వెంకటనారాయణ చౌదరిగారి జీవిత చరిత్ర
మోహనవల్లి
మోహినీవసంతము
యక్ష ధర్మజ సంవాదము
యయాతి చరిత్ర
యాదవ సంభవము
యుద్దమల్లుని బెజవాడ శిలాశాసనము
రజస్వలా వివాహ విమర్శనము
రసప్రదీపిక అను వైద్యగ్రంథము
రసమజ్ఞరీ
రసరత్న సముచ్ఛయము
రసేంద్ర చింతామణి
రాజమార్తాణ్డము
రాజయోగసారము
రాజహంస
రాజ్యశ్రీ
రాణా తిక్కన చరిత్ర
రాణీ సంయుక్త
రాణీ సమ్యుక్త
రాధాకృష్ణ లీల అను చంద్రముఖీగర్వభంగము
రాధికాచంద్రావళులు
రామ తీర్థస్వామి జీవితము
రామతీర్థ స్వామి
రామదాసీయము
రామదాసు
రామదేవ విజయము,అను,రెడ్ల చరిత్ర
రామపాదుకా పట్టాభిషేకము
రామమోహన విద్యాసాగర చరిత్రము
రామమోహన నాటకము
రామరావణయుద్దము
రామావతారకాలనిర్ణయము
రాయన భాస్కర మంత్రి చరిత్ర
రాయన భాస్కర మంత్రి చరిత్రము
రావణుని చరిత్రము
రావెల మల్లికార్జున చరిత్ర
రివిన్యూమాన్యూలు
రుద్రమదేవి
రెట్ట మత శాస్త్రము
లంకా దహననాటకము
లంకాదహనము
లక్ష్మణదేవర నవ్వు
లక్ష్మణమూర్చ
లక్ష్మణా పరిణయము
లక్ష్మణుండు
లక్ష్మీ గర్వభంగము
లఘుపీఠికాసముచ్చయ
లడ్డాగిరి రామదాసుగారి లీల
లతాంగి
లలితచంద్రహాసనాటకము
లలితావిజయము
లవకుశ
వంగ విజేత
వనవాసరాఘవము
వరశుల్క నాటకము,అను వాణీ స్వయంవరము
వరూధినీ విలాసము
వశిష్టజనక సంవాదము
వసంతసే
వసుచరిత్ర
వసుమతి
వస్తుగుణదీపము
వస్తుగుణదీపిక
వస్తుగుణరత్నము
వస్తుగుణరత్నాకరము
వాజీకరకల్ప ధ్రుమము
వార్రంగల్ ఒంటిమిట్ట వివాదము
వాల్మికి చరిత్రము
వాసంతికాపరిణయనాటకము
విక్రమోర్వశీయనాటకము
విచిత్రచిత్రమాల
విజయ బొబ్బిలి
విజయ రాఘవ నాటకము
విజయసేన మహారాజునాటకము
విదురుని యుపదేశములు
విదేశీ వస్తు రహస్యమను స్వతంత్ర జీవనము
విద్యావతి
విభీషణపట్టాభిషేకము
విలియం బెంటిక్కు ప్రభువు
వివాహదురాచార ప్రహాసనము
వివాహవయోదర్పణము - వివాహ పద్ధతి
వివేకచూడాణి
విశ ప్రతివిషములు
విశాఖమండల చరిత
విశ్వకర్మ ప్రకాశిక అను వాస్తుశాస్త్రము
విష నివారిణి
విషాద వాసంతిక
విషాదకనకతారీయము
వీరకాంతలు
వీరబ్రహ్మయోగి
వీరమతి
వీరరసపుత్రీయము
వీరసేనచరిత్రము
వీర్యనష్ట సుఖరోగ చికిత్స
వేదాద్రి మాహాత్మ్యము
వైద్య నైఘంటిక పద పారిజాతము అను వైద్య నిఘంటువు
వైద్యకల్పతరువు
వైద్యచికిత్సా సంగ్రహము
వైద్యశిరోమణి
వైద్యామృతము-దాసు
వైద్యామృతము
వ్యవసాయ శాస్త్రం
వ్యవసాయశాస్త్రము
శంకర జీవిత చరిత్రము
శకుంతలా పరిణయ
శతకంఠ రామాయణ
శతకీర్తనస్వరావళి
శరీర మర్మశాస్త్రము
శరీరశాస్త్రము ఆరోగ్యబోధిని
శశిరేఖాపరిణయము
శారదా రామాయణము
శిశు వ్యాధులు
శిశుపాలవ
శిశుపాలీయము
శిశుపోషణ
శుచి నాటకము
శేషషర్మము
శోఫ రోగనివారిణి
శ్రీ గౌతమబుద్ధ చరిత్రము
శ్రీ భద్రాచల రామదాసు చరిత్రము
శ్రీ భావనాఋషి చరిత్రము
శ్రీ ఆంగ్లేయ చికిత్స సారసంగ్రహము
శ్రీ కాంచీ మహాత్మ్య సంగ్రహము
శ్రీ కాళిదాస చరిత్ర
శ్రీ కృష్ణ భారతం సంపుటం-1
శ్రీ కృష్ణా పుష్కర మాహాత్మ్యము
శ్రీ గయా మహాత్మ్యము
శ్రీ చెలికాని లచ్చరాయ జీవిత చరిత్రము
శ్రీ జీవయాత్ర
శ్రీ తిరుపతమ్మ పేరంటాలు
శ్రీ ఫిరోజి ఋషి జీవిత చరిత్రము
శ్రీ భాగవతము
శ్రీ రాజ శ్రీ సురభి వెంకట లక్ష్మారాయ
శ్రీ రాణి రావు భావయాంబ
శ్రీ రాణీరావు జగ్గమాంబ
శ్రీ రామచరిము
శ్రీ రామానుజ చరిత్రము
శ్రీ వివేకానంద స్వామి జీవితము
శ్రీ వీరబ్రహ్మముగారి జీవిత చరిత్రము
శ్రీ వెంకటాద్రి స్వాములవారి చరిత్రము
శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారి స్థల మహత్మ్యము
శ్రీ సిద్ధవట స్థల పురాణము
శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము
శ్రీకచదేవయాని అను మృతసంజీవని
శ్రీకాకులక్షేత్ర మాహాత్మ్యము
శ్రీకాళహస్తీశ్వరశతకము
శ్రీకృష్ణవేణీ మాహాత్మ్యము
శ్రీకృష్ణసంజయరాయబారము నాటకము
శ్రీకృష్ణుని జీవిత చారిత్రము
శ్రీకృష్ణుని దేశసేవ
శ్రీనాథ చరిత్రము
శ్రీపినాకినీ మాహాత్మ్యము
శ్రీమతి
శ్రీమతీదేవి అను పర్వత నారదగర్వభంగము
శ్రీమదప్పారాయ స్వీయచరితము
శ్రీమదెడ్వర్డుపట్టాభిషేకనాటకము
శ్రీమద్రామానుజ చరిత్రము
శ్రీమన్మధ విజయం
శ్రీమహాపతివ్రతల చరిత్రము
శ్రీమహాభారతవిమర్శన
శ్రీమహాలక్ష్మీ పరిణయము
శ్రీరామ నిర్యాణము
శ్రీరామ, విశ్వామిత్ర చరిత్రము
శ్రీరామతీర్థస్వామి
శ్రీరుక్మిణీ పరిణయం
శ్రీవీరభద్రవిజయము
శ్రీశైలమహత్మ్యము
శ్రీసూర్య పురాణము
షాజహాన్
సంకీర్తనరత్నావళి
సంగీత ఇంద్రసభ
సంగీత రావణ నాటకము
సంగీత శ్రీకృష్ణ నిర్యాణము
సంగీత_స్వరప్రస్తరసగరము
సంగీతగులోబకావళి
సంగీతదర్పణము
సంగీతధ్రువ విజయము
సంగీతసర్వార్ధసాంగ్రహము
సంగీతసుధాసంగ్రహము
సంతాన నిరోధము
సంతానఫలదాయిని
సంతానరత్నాకరము
సంపెంగ
సంస్కృ తకవిజీవిత
సగీతవిద్యాదర్పణము
సటీకనీతిసంగ్రహము
సతీ తులసీ
సతీ సక్కుబాయి చరిత్ర
సతీహితబోధిని
సత్యభామా పరిణయము
సత్యవిజయము
సత్యహరిశ్చంద్రీయము
సద్దమూలికారహస్యము
సద్వైద్యజీవనము
సమదర్శి ని , 1929-30
సమదర్శి ని , 1930-31
సమదర్శి ని , 1931-32
సమదర్శి ని, 1928-29
సర్ప విషయ సర్వస్వ సంగ్రహము
సర్వమూలికాయోగమంజరి
సర్వశకున ప్రకాశికా
సర్వసుఖరోగ చికిత్సా చింతామణి
సర్వార్ధ సంగ్రహము
సహకారి నాటకము
సహదేవ గొడ్ల చికిత్స
సహదేవపశుశాస్త్రము
సాత్రాజితీ పరిణయము
సారావళి
సావిత్రీ నాటకము
సాహసికరాజపుత్రము
సిగరెట్టు దండకము
సిద్దార్థ చరిత్రము
సీతామనోహరప్రహాసనము
సీతారామ వియోగము
సీతారామాంజనేయ సంవాదమనుయోగశాస్త్రం
సీతావనవాసము-దువ్వూరి
సీతావనవాసము
సీమంతిని
సుందరాకాండ
సుఖమార్గోపదేశిని
సుఖరోగ చికిత్సా సంగ్రహము
సుఖరోగచికిత్సలు
సుఖవ్యాధి చికిత్సా చంద్రిక
సుభద్రార్జునీయము
సుభద్రావిజయము పై విమర్శనము
సుమ
సుమతీదేవి
సువర్ణపాత్ర
సూర్య నమస్కార దర్పణము
సేతుపిండారి
సౌఖ్యదాయిని
స్త్రీ జాతకము
స్త్రీ బాల వైద్య సుధాబ్ధి
స్త్రీ విద్యాకల్పవళ్ళి
స్వయంప్రభ
స్వరచింతామణి అను నామాంతరము గల స్వరశాస్త్రము
స్వరమంజరి
స్వీయచరిత్రము
హనుమజ్జీవితము
హనుమద్రామ సంగ్రామము
హనుమద్విజయము అను మైరావణ
హస్తినాపురము
హాలాస్యమాహాత్మ్యము
హైందవ చక్రవర్తుల జీవితములు
హైమావతీ విలాసము
హోమ్యో వైద్య చింతామణి