సోవియట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ
About Author