వి.యస్ అచ్యుతానందన్, టి.కె. రామకృష్ణన్
About Author