భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ(మార్క్సిస్ట్) కేంద్ర కమిటీ
About Author