ముగ్గుల,ఆటలు పోటీలు 7-01-22న

07-Jan-2022

సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం గచ్చిబౌళ్ళి అధ్వర్యంలో  నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల,ఆటలు పోటీలు 7-01-22న జరుగుచున్నవి